"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Strona główna...
Projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Praca daje nam możliwość pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jest wyznacznikiem rozwoju i istotnie wpływa na wzrost samooceny. Nic więc dziwnego, że dla wielu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi kwestię priorytetową. Jednak grupa ta, jest pod tym względem marginalizowana i wyłączana ze społeczeństwa, a ich problemy ze znalezieniem pracy i utrzymaniem jej są czynnikiem powodującym trudną do zaakceptowania sytuacją.

Szansą na zmianę statusu zawodowego i społecznego dla osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych czy niepełnosprawnych stała się od 2005 r. możliwość tworzenia spółdzielni socjalnych. W/g danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych na dzień 17 marca 2009 roku zarestrowanych było w Polsce 170 spółdzielni socjalnych (w woj. dolnośląskim - 13).

Jednocześnie zaobserwować można dużą dynamikę wzrostu aktywności grup inicjujących powstawanie nowych spółdzielni socjalnych, także na Dolnym Śląsku. To bardzo pozytywny trend rozwoju gospodarki społecznej. Niestety, na podstawie m.in. 3-letnich obserwacji Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion oraz "Informacji o stanie i kierunkach rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce" opracowanej w lutym 2008 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, niezbicie wynika, że tylko ok. 2/3 zarejestrowanych spółdzielni socjalnych jest aktywna gospodarczo, zaś pozostała część spółdzielni nie podjęła działalności gospodarczej lub ją zawiesiła. Wśród przyczyn tego zjawiska, oprócz aspektów związanych z ogólną sytuacją gospodarczą, prawną czy panujących w społeczeństwie stereotypom, zauważamy niedoskonałą profesjonalizację działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych. Na otwartym rynku pracy, w warunkach ostrej konkurencji, spółdzielnie muszą dostosować się do panujących standardów rynkowych.

Zobacz branżowy katalog: Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne >>

Copyright © Wrocław 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | Sale konferencyjne WrocławSklep BHPSpółdzielnie Socjalne