"Człowiek
      - najlepsza inwestycja"
"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"
POKL - Narodowa Strategia Spójności Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion Europejski Fundusz Społeczny

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

     Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
     Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

     Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
Opis projektu...

Cel projektu

Zgodnie z założonym charakterem naszych działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, ogólnym celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej - w szczególności spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej niezbędnych do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, służącego potrzebom społecznym oraz sprawiedliwszego podziałowi zysków, podmiotów które skutecznie mogą korygować nierówności na rynku pracy i pogłębiać demokrację gospodarczą.
Niniejszy projekt ma za zadanie przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków i ich rodzin. Poprzez realizację świadczenia specjalistycznych, konkretnych usług marketingowych i promocyjnych skierowanych wprost do spółdzielni socjalnych, jesteśmy przekonani o pozytywnych i wymiernych efektach tych działań.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego. Oferowane w ramach projektu wsparcie skierowane jest do istniejących, zarejestrowanych w KRS spółdzielni socjalnych oraz do nowych, powstających spółdzielni socjalnych w okresie realizacji niniejszego projektu.
W dobie globalizacji i narastającej komercjalizacji, bez profesjonalnych przedsięwzięć marketingowo-promocyjnych, niezależnie od rodzaju oferowanych usług i produktów oraz zasięgu terytoralnego działalności, spółdzielnia socjalna nie jest w stanie skutecznie konkurować z typowymi firmami komercyjnymi, a w konsekwencji utrudniony jest jej rozwój lub wręcz istnieje duże zagrożenie utraty zdolności działania gospodarczego.

Działania projektowe

Nasz projekt oparty jest na praktycznych działaniach mających przynieść konkretne rezultaty. Moduł usług marketingowo-promocyjnych jako zasadnicza część projektu ma charakter dostarczenia grupie docelowej - spółdzielniom socjalnym usług wspierających ich działalność gospodarczą i obejmuje następujące przedsięwzięcia:
 • wykonanie i opublikowanie centralnej platformy internetowej "Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne" wraz z katalogiem branżowym spółdzielni socjalnych,
 • wykonanie i opublikowanie witryn www dla spółdzielni socjalnych,
 • bieżące aktualizowanie witryn www spółdzielni socjalnych,
 • wypozycjonowanie w IT stosownych "fraz kluczowych" poszczególnych spółdzielni socjalnych,
 • wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu (prezentacje multimedialne, wizytówki firmowe),
 • organizacja konferencji promocyjnej wieńczącej niniejszy projekt wraz z ekspozycją spółdzielni socjalnych - uczestników projektu.
W celu prawidłowego zdiagnozowanie potrzeb uczestników projektu, przewidujemy zorganizowanie bezpośrednich spotkań grupy docelowej, które będą miały także charakter spotkań konsolidacyjnych spółdzielczość socjalną na Dolnym Śląsku oraz będą okazją do wymiany doświadczeń.

Przewidywane rezultaty projektu

Zakładany podstawowy efekt podjętych działań to profesjonalizacja działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych w dziedzinie promocji i marketingu, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy. Ze względu na charakter działań, założone rezultaty projektu to przede wszystkim efekty "twarde" w postaci następujących wskaźników:
 • liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 20;
 • utworzenie platformy internetowej "Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne" (katalog branżowy) spółdzielni socjalnych;
 • stworzenie witryn internetowych spółdzielni socjalnych;
 • wypromowanie w IT (wypozycjonowanie) "fraz kluczowych" charakteryzujących działalność spółdzielni socjalnych;
 • dostarczenie uczestnikom projektu zestawów prezentacji multimedialnych;
 • dostarczenie uczestnikom projektu wizytówek firmowych.
Wraz z osiągnięciem twardych oraz miękkich rezultatów projektu zostanie zrealizowany jego cel, tj. wzmocnienie sektora spółdzielczości socjalnej poprzez profesjonalizację działalności gospodarczej. Uważamy, iż realizacja projektu pomoże też zrealizować cel dalekosiężny, tj. szerokie upowszechnienie idei spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a mechanizmy tzw. "pozytywnej promocji" spowodują uaktywnienie się sfery biznesu w dziedzinie wykorzystywania potencjału podmiotów gospodarki społecznej.

Projektodawca w czasie realizacji projektu korzystać będzie z potencjału informacyjno-badawczego instytucji wspomagającej - Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, a niniejsza oferta projektowa skutkować może w przyszłości replikowaniem podobnych projektów w szerszej skali terytorialnej.
down


Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | super samochody PRL